Foreningsliv II

Del 2 – Idestrup Badmintonklub, Idestrup Skakklub og Idestrup Pensionistforening

Idestrup Badmintonklub

Den 17.december 1942 afholdes stiftende generalforsamling i Idestrup Forsamlingshus, ved hvilken det efter forudgående skriftlig afstemning blandt medlemmerne besluttes at lade Idestrup Badmintonklub overgå til selvstændig klub.

Klubben havde siden starten i 1941 været en afdeling af Idestrup Gymnastikforening.

Der valgtes 5 medlemmer til bestyrelsen. Navnene på klubbens første bestyrelse var O. Poulsen, C. Rasmussen, Fru Grøndahl, Wille Christensen og G. Fog- Petersen.

Som suppleanter valgtes: Ingrid Christensen og Børge Jørgensen. Til spilleudvalget valgte medlemmerne: Fru G. Rasmussen, Fr. Larsen og Arne Belling. Dette er skrevet frit efter den gamle protokol (første side), som badmintonklubben har afleveret til Lokalhistorisk Arkiv.

Videre kan læses i protokollen: Ved et møde i forsamlingshuset d.2. januar 1943 vælges Ove Poulsen som foreningens formand. Der bliver udfærdiget forslag og love, som skal forelægges medlemmerne til godkendelse på et møde. Det vedtages at bestille 300 medlemskort og 10 kontingentblokke samt at anskaffe en udfordringstavle. Der forhandles med en træner fra Nykøbing F., og der arrangeres kampe med Gedser og Horbelev i januar måned. Der er godt gang i den nye forening. Spilleudvalget har travlt med at sammensætte hold og arrangere turneringer med andre klubber. Der spilles kampe mod Horreby, Egebjerg, Åstrup og Væggerløse blandt andet. Videre kan læses:

Ved bestyrelsesmøde d. 24 maj 1943 besluttes det at holde afslutningsfest i forsamlingshuset søndag d. 30. maj kl.19 med optræden fra scenen af lokale amatører og bal. Billetpriserne er 1,50 kr. for voksne og 1 kr. for børn. Muligvis afholdes festen først den 5. juni.

 

 

Møde afholdes den 23. november 1943, hvor det vedtages at afholde en sammenkomst med fremvisning af film ”Danmark i fest og farver” og foredrag af Ingeniør Dahl Jensen. Gymnastikforeningens medlemmer blev indbudt. Efter filmen var der dans til Kinomusik.

Badmintonklubben samler mange medlemmer og spillere, som årene går. Der er rift om spillepladserne, og al træning og kampe foregår i forsamlingshusets store sal med en bane, så god tilrettelægning er nødvendig. Der har i flere år også været ønske om, at børn skulle have lov at spille, og det tager sin begyndelse ca.1950. Børn har stor interesse for at spille, og der bliver indkøbt 4 ketcher til gratis afbenyttelse for børn, som ønsker at spille mod betaling af kontingent. Fri bolde er der også til børn og undervisning om eftermiddagen af en voksen.

Bestyrelse og spilleudvalg har gennem årene gjort et kæmpe arbejde for at få alt til at fungere i klubben. Badmintonklubben har godt tag i Idestrup sogns beboere, børn og unge, og de lidt ældre har benyttet sig af den gode motion og spil. Som følge af den store tilgang i klubben søger man og får en aftale med skolen om at benytte gymnastiksalen til træning i aftentimerne. I protokollen kan læses mange navne på bestyrelsesmedlemmer og spilleudvalg, som har taget deres tørn med klubarbejdet gennem årene.

Jubilæum: I anledning af klubbens 25-års jubilæum d.17. december 1967 afholdes der d.18.november en dejlig fest i forsamlingshuset. Ved denne lejlighed blev klubbens ældste medlem Laurits Christensen udnævnt til æresmedlem. Laurits Christensen har været med fra starten og er stadig fast tilskuer samt medhjælper ved arrangementer.

Ligeledes blev der i anledning af jubilæet spillet en turnering mellem Væggerløse, Gedser, Tingsted, Stubbekøbing og Idestrup. Turneringen blev vundet af Væggerløse, som ved festen fik overrakt en jubilæumspokal som klubben havde udsat. De nævnte klubber var inviteret til festen, og der var pæn tilslutning. Disse klubber forærede ligeledes Idestrup Badmintonklub en flot pokal, som vil blive brugt som vandrepokal. Dette var et lille udpluk fra Idestrup Badmintonklubs gamle protokol. Man kan læse mere i protokollen, som opbevares på arkivet sammen med flere papirer fra klubben. Dette var kun de første 25 år af klubbens historie. Idestrup Badmintonklub består stadig her i år 2010.

 

 

 

Idestrup Skakklub 1948 -1989

I året 1948 var der personer i Idestrup, som havde lyst til at spille skak og fik ideen til at starte en klub.

 

Onsdag den 29. september 1948 begyndte de, der havde lyst og interesse for skak, at spille. Det står ikke nævnt i protokollen, men spillestedet var formodentlig i Idestrup forsamlingshus. Efter den fjerde spilleaften blev der holdt stiftende generalforsamling, og Idestrup Skakklub blev dannet.

I protokollen står skrevet: Foreningens formål er at virke så stor udbredelse af Skakspillet som vel muligt i Idestrup og omegn. Som medlem kan optages enhver mand og kvinde, der har interesse af spillet. Kontingent til klubben er 5 kr. pr. medlem. 3 mdr. restance medfører, at medlemskabet mistes. Passive medlemmer optages til 2 kr. om året. Børn under 15 år betaler 1 kr.

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens interesser. Alle afgørelser sker ved stemmeflertal. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i tiden fra 1.- 26. oktober og bekendtgøres med 8 dages varsel. Regnskabsåret er fra 20. oktober til 28. september. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær og turneringsleder. Tillige 2 suppleanter. Foreningen kan ikke ophæves så længe, der er 5 medlemmer, der ønsker, den skal bestå. Foreningen er upolitisk.

Forhandlingsprotokollen er godkendt af generalforsamlingen.

Hans Th. Boesen, Holger Knudsen, Jens Rasmussen, Jens Bjerre Christensen, Hans S. Jørgensen.

Klubben er nu kommet godt i gang med spillet. Spilleudvalg oprettes, og man er klar til at være med i turneringer. Ved generalforsamlingen 9. oktober 1950 i forsamlingshuset vedtages det at tilslutte sig en Union med 8 stemmer mod 6. Det vedtages at tilslutte sig Arbejdernes Skakklub. Til bestyrelsen blev valgt følgende: Viggo Jensen, Ernst Vestergård, Hans Ove Nielsen, Peter Jørgensen, Astor Larsen, Jens Andersen og Hans Petersen. Hans S. Jørgensen blev genvalgt som turneringsleder.

 

Den 29. september 1958

holdes et stævne i anledning af

10 års jubilæet.

Der inviteres 16 klubber for at få et stort stævne ud af det.

Igennem årene spilles der mange turneringer og stævner.

For at få lidt ekstra penge i kassen blev der afholdt andespil med lotteri i forsamlingshuset. Det var meget populært i disse år i alle foreninger, og der var stor tilslutning.

Man kan læse i protokollen, at der åbenbart har været stilstand i skakspillet i nogle år.

Den 27.9. 1965 er der efter 5 års pause møde med efterfølgende generalforsamling. Formanden Holger Knudsen bød velkommen til de 13, der var fremmødt. På dagsordenen var der valg til bestyrelsen. Der blev foreslået 3 bestyrelsesmedlemmer mod tidligere 5, hvilket blev vedtaget. Nyvalgt til bestyrelsen blev Viggo Jensen Sdr.Vedby, Knud Rasmussen Sdr.Ørslev, Erik Christoffersen Idestrup. Til revisor blev Bernhard Rasmussen Sdr.Tåstrup og Bjerre Christensen valgt, som suppleant valgtes Arne Rasmussen Sillestrup. Til turneringsleder valgtes Holger Knudsen. Bjerre Christensen skænkede klubben 25 kr. til en præmie.

Der kom nu gang i skakspillet igen med turnering m.m., og nye medlemmer kom til. Klubben kunne nu også stille med et ungdomshold, som var kommet godt i gang og også stillede op til turnering.

I 1973 holdes 25 års jubilæum. På det tidspunkt er det Helge Bjerregård, der er formand. Jubilæumsstævne afholdes i Idestruphallen med deltagelse af 80 spillere, der kom fra klubberne i Nakskov, Nysted, Nykøbing,  Gedser og Idestrup. Juniorturneringen var der også deltagere til.

Jubilæumsafslutning blev også holdt i Idestruphallen med spisning og uddeling af præmier og vandrepokal. Der var festtaler af Knud Kristoffersen, Arne Olsen, Holger Knudsen og Helge Bjerregård. Ligeledes havde bestyrelsen besluttet at udnævne Holger Knudsen og Knud Kristoffersen til æresmedlemmer for lang og tro tjeneste i Idestrup Skakklub. En hyggelig aften, står der i protokollen.

Videre kan man læse i protokollen, at der er godt gang i klubben, som deltager i turneringer, stævner og mesterskaber. I 1977 søges om tilladelse til at holde møder og spilleaftner i bibliotekslokalet på Krogløvskolen. Det gives der tilladelse til, og der bliver indkøbt velegnede borde.

Det går godt med tilslutningen i skakklubben de næste 8- 10 år, men i slutningen af firserne daler medlemstallet meget. Bestyrelsen kan se, at det samme sker i andre klubber, og det er ikke muligt at få valgt en bestyrelse i Idestrup Skakklub. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 25.9.1989, kun fire medlemmer mødte op. Efter forudgående debat blev det konstateret: 1) At der ikke kunne vælges nogen bestyrelse og 2) At ingen mente, der var noget formål med at lade klubben ”sove” et par år.

Det blev enstemmigt vedtaget at opløse klubben hurtigst muligt.

En del af materialet overlades til Idestrup Skoleskak og andet til klubber i Stubbekøbing, Holeby og Søllested. Regnskabet afsluttes og revideres. Protokoller m.m. afleveres til Lokalhistorisk Arkiv i Idestrup.

Idestrup Pensionistforening

Spiren til Idestrup Pensionistforening blev lagt den 14. november 1969, da 4 damer, Agnete Graae Jensen, Asta Olsen, Solveig Niclasen og Karen Lykke dannede en gruppe af pensionister, som med jævne mellemrum mødtes for i selskab med strikketøj, kort og kaffekopper at bringe lidt nyt ind i hverdagen. Møderne blev holdt på Krogløvskolen.

Dette gik meget fint i mange år med hyggelig snak, kortspil og håndarbejde med dertil kaffe, te og kage. Indimellem blev der holdt festlige sammenkomster blandt andet til jul, og som man kan se på billedet, kom der mange for at få en hyggelig eftermiddag.

Ved denne sammenkomst i december 1977 kom børnehaveklassen fra Krogløvskolen på besøg og underholdt med julesange under ledelse af deres lærer Angela Jensen.

November 1979 er det 10 år siden, pensionistgruppen startede møderne på Krogløvskolen. Dagen blev markeret med en lille fest på skolen. Pensionstgruppen havde inviteret borgmester Otto Jensen, skoleinspektør Skov Andersen, formanden for kulturudvalget Friis Hansen, socialinspektør Nielsen, formanden for skolekommissionen Helge Bjerregård og pedel Helge Nielsen med til fødselsdagsfesten.

Agnethe Graae Jensen, der for ti år siden var med at starte sammenkomsterne for pensionisterne, bød velkommen til pensionisterne og de indbudte gæster, hvorefter hun gav en oversigt over de ti år, der var gået. Borgmester Otto Jensen kom med en hilsen fra byrådet og overrakte en check på 500 kr. til gruppen. De 500 kr. skal anvendes til noget, der kommer pensionistgruppen til gode.

Skoleinspektør Skov Andersen, der beredvilligt stiller lokale til rådighed på Krogløvskolen til gruppens arrangementer, overrakte med sjove bemærkninger to æsker med hver to spil kort.

Poul Jacobsen talte på pensionisternes vegne og overrakte en blomsterhilsen til arbejdsgruppen, der bestod af Agnethe Graae Jensen, Karen Lykke, Asta Olsen, Solveig Niclasen og Johannes Brønholdt.

Det blev en hyggelig og festlig aften for de 80 deltagere. Lokale M på Krogløvskolen var festligt pyntet med blomster, lys og flag. Til kaffen blev der serveret rigtig fødselsdagslagkage, der var pyntet med flag.

Bent Nielsen underholdt på orgel, og slog tonen an til de mange sange, der blev sunget i løbet af aftenen. Lidden Brønholdt underholdt med små muntre optrin og aftenen sluttede med kortspil.

 

 

 

 

 

 

Dette gik fint i mange år, og først i 1983 blev der på opfordring af socialkontoret afholdt en stiftende generalforsamling. Selvfølgelig blev de fire damer foreslået til foreningens første bestyrelse, men af forskellige årsager var det kun Solveig Niclasen, der kunne modtage valg. Den første bestyrelse i Idestrup Pensionistforening kom til at se sådan ud:

Formand. Kirsten Hansen.

Kasserer. Johs. Brønholdt.

Bestm. H. O. Nielsen.  

  “”      Solveig Niclasen.   

“”       Inger Erichsen.

Foreningens første arrangement var paradoksalt nok afslutningsfesten, som blev afviklet med sild, lune retter m.m.

Det første års program blev tilrettelagt efter et skema, der holdt i mange år. Program for 1983 – 84: Generalforsamling m. bankospil, foredrag, foredrag, luciaoptog, foredrag, besøg hos menighedsrådet og afslutning. Arrangementerne blev dog efterhånden mere alsidige. F. eks. havde foreningen besøg af Herlev Kammerkor d. 9 april 1983 (pris 4000,00 kr.) Et andet år var der underholdning af Postorkestret fra Nyk. F. Videre kan nævnes  Væggerløse Harmonikaklub og Sydfalster Amatørteater m. revy. Der blev også arrangeret busture m. m.

 

 

 

I 1985 meldte Idestrup Pensionistforening sig ind i Landsorganisationen “De samarbejdende Pensionistforeninger” for at komme ind i det overordnede arbejde for egne vilkår.

Foreningen udsender hvert år, med hjælp fra kommunen, program til samtlige husstande i Idestrup.

Hidtil har foreningens samlingssted været i lokale M på skolen, men i 1986 bliver der bygget til på Krogløvskolen. I den nye bygning er der indrettet et nyt fællesrum, som er stort dejligt og nyt. I tilslutning til fællesrummet er der køkken med god plads. Dette dejlige nye sted kan Idestrups foreninger låne til deres arrangementer, og pensionistforeningen flytter også deres sammenkomster dertil.

Ca. 20 år senere bliver der igen flyttet rundt og renoveret på Krogløvskolen, og fællesrummet flyttet til andet sted på skolen.

Idestrup Pensionistforening flytter nu deres arrangementer i 2004 til  Frivilligcentret “Blæksprutten”, som har fået en bygning på Østergade 1 stillet til rådighed af kommunen. I denne bygning har der tidligere været Idestrup Brugs. Kommunen køber bygningen af brugsen og indretter hjælpemiddelcentral, som senere flytter til et andet sted i kommune.

Det er et stort arbejde skiftende bestyrelsesmedlemmer har lagt i foreningen. Der lægges program, laves kaffe, bages, dækkes bord med fine blomster, vaskes op og ryddes op. Et par gange om året arrangerer foreningen gode busture til andre egne. Det er dejligt, der er nogle, der vil påtage sig dette store arbejde, så pensionister kan komme og få en hyggelig eftermiddag eller aften. Det er der kommet ud af, at fire damer startede en gruppe i 1969, og at andre damer og herrer har fulgt det op.