Husholdningskreds

Idestrup sogns husholdningskreds.Omkring år 1920 bliver der rundt omkring i Danmark oprettet foreninger, som henvendte sig til husmødre, ”husholdningskredse”. I 1925 fik nogle kvinder i Idestrup sogn også denne gode ide, og man samledes om at oprette ”Idestrup sogns husholdningskreds”.

Ved et møde i forsamlingshuset den 30. november 1925 valgtes den første bestyrelse, som kom til at bestå af Anna Huge, Tjæreby, Thora Hansen, Elkenøre, Jensine Krogh, Idestrup, Kristine Petersen, Sdr.Ørslev og Anna Skytte, Ulslev, som blev foreningens første formand. Landboforeningens formand Marius Petersen, Oustrup var med til mødet, og han redegjorde og gav gode råd om foreningsstart, vedtægter m.m.. Foreningen var nu klar til at tegne medlemmer og lægge program for det næste år, som skulle være lærerigt og oplysende.

Allerede den 16. december 1925 blev der afholdt kursus i julebagning ved Frk.Wisbæk fra Nysted husholdningsskole. I år 1926 var foreningens program kursus i henkogning, forskellige frokostretter, syltning, sæbekogning og kemisk tøjrensning. Desuden demonstration og foredrag om dyrkning af havesager, binding af buketter, bordpynt m.m.

Det første år havde foreningen 97 medlemmer, og et medlemskort kostede 3 kr.

Husmødrene og unge piger, der var ansat i husholdningerne, mødte flittigt op til arrangementerne i foreningen for på den måde at høste erfaring og dygtiggøre sig og samtidig få en god snak om dagligdagen.

På landsbasis var der i 1921 startet en hovedforening op, ”De Samvirkende Danske Husholdningsforeninger” (DSDH). Logoet (tre nøgler) symboliserede oplysning, medindflydelse og foreningsliv. Idestrup husholdningskreds blev også medlem af DSDH og kunne nu støtte sig til konsulentrådgivning, foredrag m.m..

Bestyrelsen i DSDH blev valgt repræsentativt fra husholdningskredse i hele landet.

En gang om året, i september, holdt DSDH årsmøde i Nyborg, hvor bestyrelsesmedlemmer fra lokale husholdningsforeninger mødte flittigt op til et par gode og oplysende dage med foredrag og hyggeligt samvær med husmødre fra andre egne af Danmark.

Tilbage til Idestrup, hvor der sker nyt i foreningen. Den gamle kommunalstue (Møllevej 32) er blevet ledig efter, at sognerådet har fået mødelokale og kontor på ”De gamles hjem”. I 1931 bliver den gamle kommunalstue istandsat og skal nu benyttes som skolelokale for unge piger, der går på kursus i madlavning, kjolesyning m.m.. Falsters Højspændingsværk har indlagt ledninger til 6 stikkontakter. Kommunen giver sal, lys og varme. I vinteren 1931-32 betaler husholdningskredsen i leje 5 kr. for en stegeovn og 2 kr. for hver kogeplade. På værket købte man gryder, kasseroller, jerngryder, pander og vandkedel til en pris af 33,10 kr. Andet køkkentøj købes i fællesforeningen gennem Ulslev brugsforening til 50,63 kr. med dividende på 15%= 7,59=43,04 kr. Det er da priser, der vil noget, og spændende læsning i den gamle protokol.

Foreningen er meget aktiv og har mange medlemmer. Nye bestyrelsesmedlemmer kommer til med friske kræfter. Pris for medlemskort og andre tiltag ændrer sig selvfølgelig også med årene. I 1947 afholdes møde med Husflidsforeningen, hvor det vedtages, at de to foreninger køber 20 væve sammen og opretter kursus i vævning med Kristine Schytt som lærer. År 1949 tilbydes kursus i kjolesyning ved Inge Bonde og engelskkursus ved lærer Holm.

Den 30. november 1950 er det 25 år siden foreningens start, og der holdes fest i forsamlingshuset med kaffe og et glas vin, pr. kuvert 4,25 kr. Til festen indbydes alle, der har haft noget med foreningen at gøre i de 25 år. Landboforeningens formand, provst Hagedorn og sognerådsformand Johs.Winder, deltager i festen. Fru Willemoes Andersen holdt et foredrag om ”hjemmets værdier”. Der var udstilling af håndarbejde, syltede og henkogte frugter og grøntsager samt blomsterudstilling fra gartner Bertelsen, Sdr.Ørslev. Installatør Larsen havde udstilling af elektriske køkkenting.

Idestrup husholdningskreds har godt tag i unge og ældre husmødre med kurser, demonstrationer, oplysning om samfundet og lignende. Der deltages med udstilling på dyrskuer med borddækning som et eksempel. Heldagsudflugt er som regel på programmet en gang hvert år, og der orienteres på fabriksbesøg, udstillinger, havevandring med videre. Der tilbydes studiekreds, kursus i knipling og porcelænsmaling.

 

 

 

Ved 50.års jubilæet 29.november 1975 er der sammenkomst kl. 9.30 hos formanden Metha Malmskov. Samme aften holdes fest i forsamlingshuset med middag, taler og sange, 70 deltog i festen

En forandring sker i samfundet. Kvinderne søger arbejde udenfor hjemmet og har lyst og mulighed for at bidrage til familiens eksistens. Det kan også mærkes indenfor foreningsarbejde, som har med husholdning at gøre. De unge har ikke megen tid tilovers, når arbejde, børn og hjem skal passes. Mange er dog stadig aktive i foreningen og kommer til arrangementerne, når tiden tillader det. I mange år var det om eftermiddagen, der var møder i husholdningsforeningen. Det ændres der på hen af vejen til om aftenen, så flere kan nå at være med til demonstrationer og kurser.

I 1985 er det 60 år siden foreningens start, og det fejres på dagen den 30. november med åbent hus om formiddagen hos husholdningskredsens formand Kirsten Bonde.

På campinggården i Ulslev er der jubilæumsfest om aftenen med deltagelse af medlemmer med herrer. Landsformand og kredsformand er inviteret og deltager. Der serveres dejlig mad og kaffe, og der er taler og sange samt underholdning med forskellige indslag, bl.a. trylleri ved Cyrill Hansen. 78 deltog i festen.

Bestyrelsen i foreningen gør et kæmpe arbejde for at forny programmet og få aftaler med konsulenter som efterhånden er dyre at have på besøg, men de kommer også med oplysninger og gode råd til husholdningen. Et godt alternativ på programmet er modeopvisning. Det er noget, der kan samle publikum. Besøg på biblioteket er også på programmet, hvor Ulla Krogh fortalte om bøger af forskellig art.

Husholdningskredsen når også at holde 70-års jubilæum den 1.december 1995. Jubilæet holdes med en fest i forsamlingshuset kl.18 med middag, kaffe og kage m.m. Foreningens formand, Else Rasmussen, holdt tale og gav referat af, hvad der var sket i husholdningskredsen gennem de 70 år. Borgmester Hans Åge Petersen var indbudt og deltog i festen, ligeså formændene fra Væggerløse og Gedesby. Fire tidligere formænd talte om deres tid i foreningen og sluttede med at overrække den nuværende bestyrelse hver en blomst. Der var underholdning ved Torben Johansen.

I DSDH er man i gang med at finde ud af, om foreningen skal have et nyt navn og logo. Medlemstallet falder, og det ville måske være godt, at foreningen fik et navn, der ikke kun henviste til husholdning. Efter mange gode forslag ender det efter afstemning i DSDH med, at foreningens nye navn ”Familie og Samfund” måske kan samle mange medlemmer.

Fra 1996 hedder foreningen i Idestrup nu med medlemskab af hovedforeningen ”Familie og Samfund” med undertitel Idestrup Husholdningsforening. Foreningens formand er nu Kirsten Hovdreng, øvrige bestyrelsesmedlemmer er Lisa Olsen, Karen Sembach, Inger Jensen, Annelise Olsen og Maja Rasmussen.

Det er efterhånden blevet dyrt at være medlem af hovedforeningen. Bestyrelsen foreslår, om udmelding var en mulighed, og så fortsætte foreningen i Idestrup som selvstændig forening. For at det kan lade sig gøre, skal der være ekstra generalforsamling. Det bliver vedtaget, at foreningen melder sig ud af fællesskabet og fortsætter med nyt navn. Nu skal der findes frem til et navn, der kan fortælle om foreningens formål. Gode forslag kommer, og det ender med, at den tidligere ”Idestrup Husholdningskreds” fortsætter under navnet ”Aktivitetsklubben M/K Idestrup. Foreningen Aktivitetsklubben M/K Idestrup kører videre som selvstændig forening i bedste velgående og holder deres møder og aktiviteter i ”Blæksprutten” (Idestrup Frivilligcenter).

Nyt vedr. Aktivitetsklubben M/K i 2011

Trods ca. 40 medlemmer i Aktivitetsklubben var det ved generalforsamlingen den 28. februar 2011 ikke muligt at få valgt en bestyrelse. 3 bestyrelsesmedlemmer, som gennem årene havde lagt meget arbejde i klubben, ønskede ikke genvalg. 2 bestyrelsesmedlemmer var tilbage, men det var ikke muligt at få valgt nye i bestyrelsen. Den primære grund var medlemmernes høje alder.

Efter snak frem og tilbage ved generalforsamlingen med Kirsten Bondes kyndige ledelse som dirigent, er der stemning for, at foreningen må stoppe, og der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 2011.

Ved den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2011 vedtages det enstemmigt at nedlægge foreningen ”Idestrup Aktivitetsklub M/K”. Det vedtages også at holde en afskedsaften for medlemmerne den 6.juni 2011. Der var stor tilslutning til denne aften, og der blev taget pænt afsked med foreningen. Foreningens sidste formand, Anita Pedersen, gennemgik i en fin tale foreningens formål og aktiviteter fra starten i 1925, hvor det hed ”Idestrup Husholdningskreds” og senere ”Familie og Samfund” og til sidst ”Idestrup Aktivitetsklub”. Det blev en hyggelig aften med dejlig mad, snak og underholdning. Mange medlemmer har gennem årene fra 1925 – 2011 haft gode oplevelser og høstet erfaring i foreningen. Det er godt at tænke tilbage på.