Krogsløvskolen

Den 3. april 1959 blev Idestrup sogns centralskole indviet. Så nu her i 2009 er det altså 50 år siden og meget er sket, både i undervisning og bygninger omkring ”Krogløvskolen”, som blev navnet på den nye skole. Flere år forinden havde man snakket om en ny og større skole i Idestrup til afløsning for hovedskolerne i sognet, Idestrup, Sdr.Vedby, Sdr.Tåstrup og Ulslev skole. Der var kommet en ny skolelov, som krævede undervisning i matematik, engelsk og tysk, desuden også undervisning i gymnastik, hjemkundskab og sløjd. Hidtil havde man kun lidt gymnastik i skolegården, og i forsamlingshuset en eftermiddag om ugen efter skoletid (gymnastikforeningen), sløjd i husflidsforeningen, og de ældste piger blev undervist i husgerning i kogeskolen, som var indrettet i det gamle forsamlingshus nu (Møllevej 32).

I 1957 begynder man alvorligt at snakke centralskole, og det blev vedtaget i sognerådet og skolekommissionen, at der nu skulle findes et egnet sted at bygge den nye skole i Idestrup. Der bliver købt jord blandt andet af ”Krogløvgården”, og et hus med lidt jord til, som lå ud til Kirkevej, blev købt og revet ned. Så var byggegrunden klar.

I anledning af skolens 25-års jubilæum i 1984 har Minna og Kaj Mogens Ravn fortalt om huset, som blev revet ned.

Der har ligget et stort hus, hvor der boede en frk. Hanne Larsen. Huset lå der, hvor inspektørboligen nu er bygget. I den anden ende af huset var der skrædderværksted i mange år. Arkitekterne Husted Jørgensen og Hegelund fik til opgave at tegne skolen og forestå byggeriet. De lovede skolen færdig til indvielse 1. april 1959.

Dette blev også holdt. Grunden til skolen blev støbt i efteråret 1958, inden vinteren kom. Arbejdet gik støt og roligt. Byggemøder blev der holdt mange af, 29 i alt, står der beskrevet i ”Skoleklokken” april 1984. Der kunne nu som planlagt holdes indvielse af den nye skole 3. april 1959.

Denne første afdeling af centralskolen var beregnet til elever fra 3.- 7. årgang, ca. 150 elever. 1. og 2. klasse skulle fortsat gå i forskolerne. Prisen for denne første afdeling af skolen med gymnastiksal, skolekøkken, klasselokaler med inventar kostede 775.000 kr.

Samtidig med, at byggeriet var i gang, skulle undervisningen på centralskolen også tilrettelægges. Der skulle antages en leder af skolen, og flere lærere skulle også antages, kun to lærere fra de gamle skoler ønskede at flytte med til centralskolen.

Der blev indkaldt til sognemøde i forsamlingshuset, og der var stor interesse til mødet for at høre om alt det nye omkring skolen.

Sognerådsformand Otto Jensen bød velkommen, og derefter redegjorde den kommende leder af Idestrup centralskole, lærer Tværmose, for undervisningsplanen. Et skoleår startede dengang 1. april og gik til næste år 1. april.

Det første skoleår på centralskolen skulle også starte til april 1959, orienterede lærer Tværmose om, men fra 1960 ville man lægge skoleåret om til at begynde 1. august, således at det første skoleår på centralskolen blev forlænget med månederne april, maj og juni. Ligeledes blev der oplyst om strengere regler for orden og disciplin, og som noget nyt indføres meldebog til meddelelser mellem hjem og skole. Tre gange årligt ville man få karakterbog med hjem om standpunkt, flid og opførsel. Den 3. april 1959 stod Idestrup centralskole klar til indvielse af første afdeling, som nu betegnes som ”Bygning A”.

Med til byggeriet af centralskolen blev der også opført en bolig til lederen af skolen, ligeledes blev der opført lærerboliger et par steder i Idestrup, så kunne man tilbyde en ny og moderne bolig, når der blev søgt lærere til Idestrup Sognebogsamling, i daglig tale ”Biblioteket”. Biblioteket, som siden 1936 havde haft til huse i et kælderrum på ”De Gamles Hjem”, flytter med hen på den nye skole og får et dejligt lokale stillet til rådighed, lyst og venligt med vinduer ud til Kirkevej. Biblioteket havde på det tidspunkt ikke så lang åbningstid, 2 timer en eftermiddag, og 2 timer en aften om ugen, derfor kunne det bruges til undervisningslokale i skoletiden og fungerede sådan i flere år, indtil der blev bygget mere til skolen.

Krogløvskolen begyndte som en syvklasset skole, men efter et par år bygges en ny fløj til, en toetages bygning. ”Bygning B” blev taget i brug i 1963/1964, der er nu 8. og 9. klasse på skolen og i samarbejde med Svaneskolen i Væggerløse, som har realafdeling, kan eleverne nu vælge real eller 8-9 klasse. Den første 10. klasse bliver oprettet i 1968 med mulighed for at lære metalsløjd og udvidet teknisk forberedelseseksamen. Metalsløjd blev i 1970 flyttet til ungdomsskolen i Væggerløse.

Tilbage til forskolerne med 1. og 2. klasse. I 1963 nedlagde man Sdr.Vedby forskole, børnene herfra bliver kørt til Sdr.Tåstrup forskole. I 1965 blev Ulslev forskole nedlagt og børn herfra også kørt til Sdr.Tåstrup, så nu er der kun to forskoler tilbage i Idestrup sogn, Tjæreby og Sdr.Tåstrup.

Det er nu blevet almindeligt at oprette børnehaveklasse på skolerne, og på Krogløvskolen indrettes i 1973 den tidligere metalsløjdsal til børnehaveklasse. Man kan nu starte i skolen som 6 årig, hvis det ønskes. Endvidere er det planlagt at nedlægge de to sidste forskoler under stor protest fra forældrene, som man jo selvfølgelig ikke kom langt med.

Ved skoleårets begyndelse august 1973 er alle skolebørn i sognet samlet på Krogløvskolen. Skolen skal rumme mange flere elever og lærere og med nye krav til undervisningen, bliver der bygget og udvidet med kontorlokaler, skolebibliotek, depotrum, m. m. i tilknytning til ”Bygning A”. I 1978 er der ikke længere brug for inspektørboligen til bolig. Det er blevet almindeligt, at leder og lærere selv køber hus eller lejlighed. Inspektørboligen bliver nu indrettet til børnehave i en midlertidig periode. Mange børnefamilier er flyttet til Idestrup, og hidtil har der kun været ”Orupgård børnehave” i Sdr.Vedby, hvor mindre børn kunne blive passet i dagtimerne. Der var nu behov for en børnehave mere.

Efter nogle år (1983) bygger kommunen en ny og større børnehave på en grund i Vestergade, og børnehaven i inspektørboligen flytter til Vestergade. Inspektørboligen bliver herefter brugt til specialundervisning, fritidsklub m. m.

En periode fra 1979 – 1982 bestemmes det at 8. – 9. og 10. klasse skal undervises på Svaneskolen i Væggerløse.

Ved skoleårets start i 1982 flytter 8- og 9. klasse tilbage til Krogløvskolen, 10. klasse bliver på Svaneskolen. I 1982 bliver Tømrer Simonsens værkstedsbygning til salg. Det ligger bekvemt nabo til skolen, og det bliver købt til undervisning i sløjd, nu bygning E. Det gamle sløjdlokale bliver indrettet til biologi.

 

Året 1984 har Krogløvskolen 25- års jubilæum, og alle er i gang, elever og lærere med opgaver som tegninger, fotos, interviews, musik, bagning m.m. En stor festdag blev det tirsdag den 3. april 1984. Et jubilæumsnummer af ”Skoleklokken” blev udgivet og jubilæumsmapper med alt, hvad der skete omkring jubilæet. Alt dette kan ses på Idestrup lokalhistoriske arkiv, som har fået det til opbevaring for eftertiden. I 1985 er der brug for mere plads til fritidsklubben, og der bygges nu til i ”Bygning B” ud mod sportspladsen, børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse kan nu være her efter skoletid og om morgenen før skoletid, hvis der er behov for det. Skolefritidsordning hedder det nu – SFO i daglig tale.

Skolen har stadig brug for mere plads, og et større byggeri sættes i gang fra 1982 – 1986, nu ”Bygning C”. Inden da bliver et hus, som kommunen har købt nogle år forinden, revet ned. Cykelskuret flyttet og kommunens hus, der opbevarede køretøjer og materialer til vejmændenes brug, må også vige pladsen. Der bygges først klasseværelser fordelt på 2 plan og derefter i forlængelse heraf nyt skolebibliotek og fællesrum. Fællesrummet er dels til skolens brug, når mange skulle samles til koncerter, fest og andre arrangementer, dels var det også til brug af foreningerne i området, foredrag og meget andet. Hidtil havde man brugt det store lokale M i ”Bygning B”. Foreninger og andre havde bidraget med beløb til anskaffelse af et flygel til det nye ”Fællesrum”. Alt dette blev indviet med taler, musik og sang torsdag den 1.maj 1986.

 

Mange år er gået, og nye tiltag i undervisning og lidt flytning rundt her og der. EDB kom til og blev noget helt naturligt i hverdagen på en skole og alle andre steder. ”Krogløvskolen” gennemgik en større renovering og er blev en ny og tidssvarende skole, f.eks.  blev gymnastiksalen omdannet til fællesrum. Al indendørs sport blev flyttet til hallen, og udendørs er sportspladsen lige udenfor døren mellem hal og skole. Det tidligere fællesrum er blevet til et større og mere moderne skolebibliotek. Skolen fik et dejligt nyt skolekøkken og nyt musiklokale. Sidst men ikke mindst har en stor del af skolen fået nyt tag i 2008. Lokalhistorisk Arkiv har også i årenes løb flyttet rundt på skolen. Arkivet startede i sin tid i et kælderlokale i ”Bygning B”. Nu har arkivet til huse i et lokale ved siden af skolebiblioteket, og her kan man læse og se mange ting om gamle dage.