Vedtægter for IDESTRUP OG OMEGNS GRUNDEJERFORENING

§ 1

Foreningen er upolitisk. Dens formål er at varetage medlemmernes tarv og rettigheder overfor de offentlige myndigheder og til ved en positiv indsats at sikre, at udviklingen i området foregår i pagt med medlemmernes interesser samt at arrangere aktiviteter til styrkelse af fællesskabet blandt medlemmerne.

§ 2

Enhver privat person, der er grundejer eller ejer af en andel i en andelsboligforening i området, kan blive medlem af foreningen. Indmeldelse sker til kassereren. Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen, indehavere af flere parceller har dog kun en stemme.

§ 3

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med et halvt års varsel til regnskabsårets afslutning, såfremt der ikke er tinglyst medlemskab på parcellen.

§ 4

Det årlige medlemsbidrag fastsættes af generalforsamlingen. Det opkræves forud for et år ad gangen.

Et medlem, der står i restance med 1 års kontingent og ikke ved påkrav berigtiger restancen, vil blive udelukket af foreningen og kan ikke optages på ny før restancen er betalt.

§ 5

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for to år på den årlige generalforsamling. De afgår skiftevis 3 og 2 hvert andet år.  Formand og kasserer må ikke afgå samtidig.

Der vælges 2 revisorer, således at en revisor afgår skiftevis hvert andet år.

Der vælges 1 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisorsuppleant. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

§ 6

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær af sin egen midte.

§ 7

Både bestyrelsesmedlemmer og revisorer kan genvælges.

§ 8

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det fornødent eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der skal dog afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder pr. år.  Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 9

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlinger indkaldes gennem foreningens blad, ”Budstikken”, eller gennem den lokale dagspresse. Indkaldelsen, der skal indeholde tid og sted for afholdelsen,  skal ske senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling kan bestemmes af bestyrelsen eller når mindst 25% af medlemmerne fremsætter skriftligt, motiveret forlangende derom til formanden

§ 11

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg af revisorer og suppleanter
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Eventuelt

 

§ 12

En generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, herunder ændringer af foreningens vedtægter.

Ved forslag om foreningens opløsning kræves det dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget.

Er generalforsamlingen i de nævnte tilfælde ikke beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling tidligst 14 dage senere.  På den ekstraordinære generalforsamling afgøres forslaget ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.

§ 13

Kalenderåret er foreningens regnskabsår.  Årsregnskabet opstilles af kassereren og forelægges bestyrelsen senest den 1. februar.  Senest den 15. februar afleverer kassereren årsregnskabet med bilag til revisionen, som skal være færdig inden den 1. marts.

§ 14

Ved foreningens opløsning bestemmer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal, hvad der skal gøres ved foreningens aktiver og passiver.

Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 15

Ved hver generalforsamling og ved hvert bestyrelsesmøde føres en protokol over de bestemmelser, der bliver behandlet ved de pågældende lejligheder.

§ 16

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 17

Bestyrelsen kan med simpelt flertal beslutte at ekskludere et medlem, hvis medlemmet misligholder sine medlemsforpligtelser eller modarbejder foreningens formål eller der i øvrigt foreligger særlige grunde. Beslutningen om eksklusion har virkning fra bestyrelsens beslutning træffes, hvorefter medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning.

Et ekskluderet medlem kan indbringe beslutningen om eksklusion for den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling og har ret til at være til stede og deltage i behandlingen af sagen, dog uden stemmeret. Generalforsamlingen tager herefter med simpelt flertal stilling om, om eksklusionen skal opretholdes.

Hvis generalforsamlingen opretholder eksklusionen, kan det ekskluderede medlem indbringe sagen for de almindelige domstole.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2022.

 

.